de heiligen

Sint Jan
de heilige Katherina
 • Catharina van Alexandrië
 • met heur martelrad 22
 • ook wel de heilige Catherina van het rad geheten 35
 • of den Heilige Katherina-van-het-rad; zij schijnt de kracht van de snuif te verdubbelen 257
Sint Franciscus
 • Franciscus van Assisi
 • hij zou het u kunnen getuigen, dat elke lach en elk lied den Heer-God geldt een felle beê 39
 • Pastoor Poncke bezit een boek van hem, namelijk de Bloemekens 41
 • een vastende heilige 152, 169
 • hij heeft ergens verklaard dat Ons-Heer die van te lande het meest bemint 206
 • hij at droog brood met assche bestrooid, want dat geeft klaarte in de ziel 230
 • hij verheerlijkt de armoe als heel heilig 253
den heiligen Augustinus
 • Augustinus van Hippo
 • hij zegde dat evenzeer als men nauwkeurig acht geeft op de spijzen, welke men gebruiken wil, men overwegen moet wat men uiten zal 65
 • ook wel Augustijn genoemd; hij zegt: voor de hellepoort staat de Barmhartigheid teneinde te verhinderen, dat een mild man in het helsch gevang belandt 162
Sint Joris
den Heiligen Eusebius
 • Eusebius van Caesarea
 • hij zegt: Goud en zilver verlokken en verleiden de Waarheid, moorden de reinheid en de gerechtigheid, verraden de trouw 84
Sint Christoffel
den heiligen Chrysostomus
Sint Maarten
Sint Jacob
Sint Petrus
Sint Stefaan
Sint Sebastiaan
Sint Cyriacus
Sint Laurentius
den Heiligen Gregorius
 • Gregorius de grote
 • hij heeft verwittigd dat door gulzigheid velen zijn gestorven en nog dagelijks sterven er, niet enkel naar het lijf, doch ook naar de ziel 220
den Heilige Poncke
 • allerminst een heilige 35
 • kan slechts aan verziekte fantazije ontspruiten 108
 • Heilig? Ik? Hoe kwaamt gij op zulk een onnoozelheid. Schouwt gij den lichtkrans der heiligen rondom mijnen schedel? Geen spierken van een schijnsel ontdekt ge? Zoude ik het anderszins niet zelve gewaargeworden zijn, ’s uchtends in den spiegel? Zoude mijne maarte er blind voor gebleven zijn? Zoude ik dan ’s avonds op mijne boekerij nog mijne kaarsen vannoode hebben, teneinde al meerdere wijsheid te delven uit de schrifturen van mystiekers, latijnsche poëten en diepzinnige geleerden? 131
 • Nimmer was ik een heilige. Ik bezit er de talenten niet voor. 210
 • welk een mallepraat 230
Sint Nicolaas
Sint Paulus